Kancelaria Adwokacka w Katowicach

Dzień dobry! Nazywam się Hubert Buczak i jestem adwokatem. Świadczę usługi adwokackie zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Udzielę Ci porady prawnej, przygotuję potrzebną dokumentację oraz poprowadzę twoją sprawę przed sądem.

Skontaktuj się

Pomoc prawna
dla Klienta Indywidualnego

Świadczę pomoc prawną w szczególności w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych.

Pomoc prawna
dla Klienta Biznesowego

Świadczę kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i spółek prawa handlowego.

Zdjęcie - Adwokat Hubert Buczak

Adwokat Hubert Buczak

Jestem absolwentem studiów prawniczych, które odbyłem w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 2014-2019. Pracę magisterską pod tytułem „Arbitraż Sportowy jako forma ochrony autonomii sportu” napisałem pod kierunkiem sędziego Sądu Najwyższego dr. hab. prof. UŚ Grzegorza Żmija, którą obroniłem na ocenę bardzo dobrą.

W trakcie studiów odbyłem praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym w Mikołowie, kancelarii radcy prawnego, kancelarii adwokackiej i kancelarii notarialnej. We wrześniu 2019 r. uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu wstępnego i zostałem wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2023 r. uzyskałem pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego i następnie zostałem wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach pod numerem 2312.

Obecnie prowadzę indywidualną praktykę adwokacką w kancelarii zlokalizowanej w południowej części Katowic, w dzielnicy Piotrowice, przy ulicy Władysława Sobocińskiego 24.

Zakres oferowanych usług

W ramach świadczonej pomocy prawnej świadczę kompleksową pomoc prawną we wszelakiego rodzaju sprawach, które wymagają posiadania wiedzy prawniczej. Pomoc prawną świadczę zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Przykładowy zakres udzielanej przeze mnie pomocy prawnej obejmuje prawo cywilne, prawo karne i wykroczeń, prawo rodzinne i opiekuńcze, 2 prawo handlowe i gospodarcze, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, prawo sportowe, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne.

Klient Indywidualny

Prawo cywilne

Sprawy osobowe, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu zobowiązań, sprawy odszkodowawcze, sprawy spadkowe, sprawy z zakresu prawa bankowego, windykacja należności, sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, alimenty, władza rodzicielska, przysposobienie.

Prawo karne, karnoskarbowe i wykroczeń

Obrona podejrzanego i oskarżonego w procesie, zastępstwo pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i subsydiarnego oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym, sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia od orzeczeń, obrona w sprawach dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Prawo administracyjne

Zastępstwo procesowe przed organami administracji rządowej i samorządowej, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Zastępstwo procesowe przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych.

Prawo sportowe

Doradztwo prawne, bieżąca obsługa prawna, opracowywanie projektów umów, udział w negocjacjach, obrona w sprawach o przewinienia dyscyplinarne i stosowanie dopingu, zastępstwo procesowe w sprawach przed sądami polubownymi związków sportowych i trybunałami arbitrażowymi.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego małżonków, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, alimenty, władza rodzicielska, przysposobienie.

Klient Biznesowy

Prawo handlowe i gospodarcze

Sporządzanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, przygotowywanie dokumentacji do powołania i zarejestrowania spółki prawa, przygotowywanie pozwów i wniosków do sądów powszechnych, inicjowanie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Obsługa spółek i indywidualnych przedsiębiorców

Kompleksowa i stała obsługa prawna spółek prawa handlowego i indywidualnych przedsiębiorców obejmuje pomoc w rozwiązaniu wszelkich sprawach, gdzie wymagane jest posiadania wiedzy prawnej.

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe w procesach mediacyjnych, sądowych, przed sądem rejestrowym Krajowego Rejestru Sądowego oraz przed organami administracji rządowej i samorządowej.

Sprawy Karne Biznesowe

Obrona w sprawach przestępstw tzw. białych kołnierzyków, zastępstwo procesowe w procesach sądowych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego przedsiębiorcy.

Negocjacje

Pomoc w procesie negocjacji umowy, pomoc w procesie polubownego rozstrzygnięcia sporu, opiniowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych.

Dokumentacja dla Spółek

Sporządzanie umów sprzedaży udziałów bądź akcji, umów przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, sporządzanie protokołów z posiedzeń organów spółek prawa handlowego.

CEIDG

Pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej, pomoc w dokonaniu zmian w CEIDG.

Zdjęcie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Hubert Buczak

Lokalizacja Kancelarii Adwokackiej w Katowicach

Kancelaria Adwokacka Adwokat Hubert Buczak

ul. Władysława Sobocińskiego 24
40-687 Katowice

NIP: 9542860821
REGON: 526483770
Numer rachunku bankowego: 70 1020 2313 0000 3902 1119 5676

Miejsce parkingowe:

Dla klientów kancelarii dostępne jest jedno miejsce parkingowe, które znajduje się na zamkniętym parkingu położonym tuż za budynkiem.

Umów się na konsultację prawną

Aby umówić się na konsultację prawną / spotkanie, proszę o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Dziękuję! Twoja wiadomość została wysłana!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.